graphic
graphic
paradisewarriors.com Forum Index » Êîé êîé å ? » ypygka
graphic
Post new topic   Reply to topic
graphic

graphic graphic
ypygka Post subject: ypygkaJoined: 02 Feb 2007
Posts: 3

Èâî, 24, Ðóñå .. çàíèìàâàì ñå ñ õàçàðòíàòà äåéíîñò .. íå èãðàÿ, ðàáîòÿ â òàçè ñôåðà, ìèíàë ñúì ïðåç ðåêëàìíèÿ áèçíåñ âå÷å Laughing .. îáðàçîâàíèå .. âèñøå (àêî ñå äèïëîìèðàì ñêîðî). Îáîæàâàì äà ãëåäàì ôèëìè, íî îò òàçè èãðà íå ìè îñòàâà âðåìå çà òîâà âå÷å .. äà èçëèçàì ñ ïðèÿòåëèòå ñè .. (ïèñíà ìè îò âàñ áåååå, òå ñè çíàÿò êîè ñà), íî çà ñìåòêà íà Ñåêñè .. ñúì äåâñòâåí LOL (øåãóâàì ñå .. ïúðâèÿ ïúò ìå èçíàñèëèõà äàæå.. åé æåíè .. ñðàìà íÿìàòå). À äà .. Íàäÿ .. çàùî âñå ïèøåø "ìàì÷å" ??
PostPosted:Sat Feb 03, 2007 8:33 am
graphic
View user's profile Send private message Reply with quote Top of page
graphic

graphic graphic
no1else Post subject:Joined: 01 Feb 2007
Posts: 3

àáå áàñòóí ñàìî íå ìè ÿ ÿñíî çàùî ñè ïóñíàë íîâà òåìà...ïðè ïîëîæåíèå ÷å âñè÷êè ìîæåì äà ñè ïèøåì â òåìàòà íà Íàäÿ ?!?! Àêî âñåêè îò àëèàíñà ïóñíå íîâà òåìà çà ñåáå ñè òóêà 130+ òåìè ëè òðÿáâà äà èìà .....èëè ùå ñè ïðàâèø ôåíêëóá íà ñìåøíèÿ åëô è â òâîèòà òåìà òðÿÿ äà òè ñå âúçõèùàâàìå ? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PostPosted:Sat Feb 03, 2007 1:40 pm
graphic
View user's profile Send private message Reply with quote Top of page
graphic

graphic graphic
ypygka Post subject:Joined: 02 Feb 2007
Posts: 3

1-âî .. ùå òè ñ÷óïÿ ñìåøíèÿ íåêðîìàíñòåð, ñìåøíèÿ îðê è íàêðàÿ çà äåñåðò êþôòåòî .. 2-ðî .. áÿõ ãî íàïèñàë â òåìàòà íà Íÿäÿ, íî äðóã ïîòðåáèòåë ñè ïóñíà íîâà òåìà .. îùå ïîâå÷å, ÷å òåìàòà íà Íàäÿ å îçàãëâàíå çà íåÿ ñïåöèàëíî .. íå ìå áúðêà, ùå ñè ïðåìåñòÿ ïîñòà òàì Smile
PostPosted:Sat Feb 03, 2007 3:35 pm
graphic
View user's profile Send private message Reply with quote Top of page
graphic

graphic graphic
Nikon Post subject: no1Joined: 02 Feb 2007
Posts: 2

no1else ama i ti si edin mozuk!ako ti trqbva da namerish nqkva tema kak she q tursish be....she vlezesh v temata na Sexy i tam she rovish iz otgovorite?!...umen si ama ne vseki den!
PostPosted:Sat Feb 03, 2007 7:44 pm
graphic
View user's profile Send private message Reply with quote Top of page
graphic

graphic graphic
no1else Post subject:Joined: 01 Feb 2007
Posts: 3

Äðàãè ìè ñìåõóðêî...ùå òå îñòàâÿ áåç êîìåíòàð...êàòî ñå íàó÷èø îïöèÿòà SEARCH êàê ñå ïîëçâà ìîæå ïàê äà ãîâîðèì Smile
PostPosted:Sun Feb 18, 2007 9:19 pm
graphic
View user's profile Send private message Reply with quote Top of page
graphic

graphic graphic
markiz Post subject: HehJoined: 04 Mar 2007
Posts: 3

4e to tuka bilo mnogo veselo ve momci
àìà íàëè ñå ðàçáðàõìå òîíà äà å äîáóð è äà íå ïðåêàëèàæàòå )
PostPosted:Sun Mar 04, 2007 4:49 pm
graphic
View user's profile Send private message Send e-mail Reply with quote Top of page
graphic

graphic graphic
markiz Post subject: ÎõJoined: 04 Mar 2007
Posts: 3

çáðàâèõ ÷å ìèíàõ íà êèðèëèöà ))
PostPosted:Sun Mar 04, 2007 4:50 pm
graphic
View user's profile Send private message Send e-mail Reply with quote Top of page
graphic

graphic graphic
markiz Post subject: Ëè÷íîJoined: 04 Mar 2007
Posts: 3

Àç ñúì âîåííîñëóæåù. Èìàì ñåìåéñòâî è 2 äåöà. Èãðàòà ÿ èãðàÿ îò îêîëî 6 ìåñåðöà / íî åäâà ëè òîâà èìà çíà÷åíèå/ êàòî ãëåäàì êàê õîðà îò 2 ãîäèíè íà èãðàòà è ïàê íå çíàÿò çà êàêâî ñòàâà íà âüïðîñ ))
àêî íÿêîé èñêà äðóãî èíôî çà ìåíå äà ìè ÏÌ èëè òóêà äà ïèòà. Ùå ñïîäåëÿ ñ âàñ.
PostPosted:Sun Mar 04, 2007 4:53 pm
graphic
View user's profile Send private message Send e-mail Reply with quote Top of page
graphic

graphic graphic
HILL Post subject:


Moderator
Joined: 01 Feb 2007
Posts: 13
Location: Sofia

Çäðàâåé è îò ìåí Markiz, äðóãàòà òè òåíà â "Äèñêóñèè" ÿ ìàõíàõ çàùîòî â òàçè ÷àñò - "Êîé êîé å" ñå îïîçíàâàìå. À çà òîíà ... ìè íà ãðàíèöàòà íà äîáðîòî å Wink

_________________
HILL - Duelist 82 / SoulTaker 80 / SwordMuse 80 / DreadNought 78
BigHammer - Warsmith 5x
Chocolette - PhantomSummoner 63
PostPosted:Mon Mar 05, 2007 3:25 pm
graphic
View user's profile Visit poster's website Send private message Reply with quote Top of page
graphic

graphic
Post new topic   Reply to topic
graphic
paradisewarriors.com Forum Index » Êîé êîé å ?
graphic
   
graphic

graphic graphic
Display posts from previous:   
Jump to:  
View previous topic :: View next topic


Page 1 of 1
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
graphic graphic


KDM2 template v1.0.2 © jasidog.com
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
The time now is Thu Jun 01, 2023 9:21 pm. All times are GMT + 2 Hours